De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Algemene voorwaarden

Waarom Trefkoele+

ALGEMENE VOORWAARDEN

GEBRUIK RUIMTES
TREFKOELE+ IN DALFSEN

A. ALGEMEEN DEEL

1.      Algemene bepalingen

1.1       De rechtsverhouding met betrekking tot het gebruiksrecht van ruimte(s) in de multifunctionele, maatschappelijke accommodatie ‘Kulturhus Trefkoele+’ (hierna: ‘Trefkoele+’)   aan de Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen (hierna: ‘de accommodatie’) wordt beheerst door Nederlands recht en door de bepalingen in de schriftelijke Gebruiksovereenkomst – met betrekking tot de gebruikte ‘ruimte(s)’ – alsmede door deze voorwaarden en indien van toepassing aanvullende voorwaarden, alsook huis- en gedragsregels te vinden op de website van Trefkoele+.
Onder accommodaties wordt ook verstaan de eventueel aanwezige sanitaire, sport-, kleed-, douche en overige voorzieningen die daar een logisch onderdeel van vormen alsook de eventueel aanwezige inventaris, alsook een recht van medegebruik van de centrale entree en verkeersruimten.

1.2       Waar de term ‘accommodatie’ wordt gebruikt, wordt daarmee de gehele accommodatie bedoeld. Waar de term ‘ruimte(s)’wordt gebruikt, wordt daarmee het deel van de accommodatie bedoeld waarop het gebruiksrecht betrekking heeft en de daarbij bijbehorende voorzieningen zoals kleedkamers, verkeersruimte, toiletten e.d.

1.3       Indien onderdelen van de Gebruiksovereenkomst en/of de eventueel daarbij behorende bijlage(n) in strijd zijn met de algemene voorwaarden en/of huis- en gedragsregels is de hiërarchie – van hoog naar laag – als volgt:

1.       de Gebruiksovereenkomst

2.       de eventueel bij de Gebruiksovereenkomst behorende bijlage(n);

3.       eventuele aanvullende voorwaarden;

4.       deze algemene voorwaarden;

5.       de huis- en gedragsregels.

1.4       Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter van de Rechtbank Overijssel.

1.5       Stichting is de Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 05026503. Gebruiker is de in de Gebruiksovereenkomst als zodanig aangeduide natuurlijke of rechtspersoon.

1.6       In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Stichting.

 

 

2.      Totstandkoming van de Gebruiksovereenkomst; omschrijving gebruiksrecht

1        

2        

2.1       De Gebruiksovereenkomst, waarbij Stichting aan Gebruiker een deeltijd gebruiksrecht voor een deel van de accommodatie (de ruimte(s)) verstrekt, komt tot stand middels een wederzijds ondertekende Gebruiksovereenkomst (hierna: ‘Gebruiksovereenkomst’) waarin de soort ruimte(s) waarop het gebruiksrecht betrekking heeft zijn gespecificeerd.

2.2       Het gebruiksrecht is het recht om gedurende een specifiek gebruiksmoment een bepaalde activiteit te ontplooien in de ruimte(s). Gebruiker heeft geen exclusief recht op gebruik van een specifieke ruimte(s). Toekenning van de ruimte(s) wordt telkens bepaald door Stichting.
Het gebruiksrecht kan tevens daarbij behorende door of namens Stichting te verzorgen diensten, leveringen, voorzieningen en/of faciliteiten omvatten. Of er bijkomende diensten, leveringen, voorzieningen en/of faciliteiten door (dan wel namens) Stichting verzorgd worden, vloeit voort uit de Gebruiksovereenkomst.

2.3       Het toekennen van een gebruiksrecht hangt telkens af van de beschikbaarheid van ruimte(s). De voor Gebruiker geldende gebruiksmomenten worden door Stichting aan Gebruiker aangegeven op daartoe bestemde overzicht(en).
Voor toekennen van gebruiksrechten voor de duur van een seizoen in geval van sportactiviteiten gelden bijzondere bepalingen zoals hierna in artikel 13 aangegeven.

 

3.      Eindigen van de Gebruiksovereenkomst

2        

3        

3.1       De Gebruiksovereenkomst geldt voor de daarin opgenomen duur en eindigt op de daarin opgenomen wijze.

3.2       De Gebruiksovereenkomst eindigt – tenzij anders wordt bepaald – van rechtswege en zonder dat daartoe opzegging is vereist: na het verstrijken van het laatste gebruiksmoment.

3.3       Stichting is gerechtigd de Gebruiksovereenkomst (derhalve alle gebruiksrechten gezamenlijk), zonder dat enige nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Gebruiker, geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang tussentijds op te zeggen indien:

·       Gebruiker of diens bestuurder of feitelijk leidinggevende strafrechtelijk wordt vervolgd voor een misdrijf;

·       Gebruiker hem opgelegde boetes en/of dwangsommen niet, dan wel niet geheel of niet tijdig betaalt;

·       Gebruiker herhaaldelijk in strijd handelt met de Gebruiksovereenkomst, algemene voorwaarden, aanvullende voorwaarden, huis- en gedragsregels of anderszins sprake is van met het gebruiksrecht strijdig gebruik (waaronder doch niet beperkt tot: verplichtingen, aanwijzingen, richtlijnen en mededelingen);

·       sprake is van een andere in deze algemene voorwaarden of de Gebruiksovereenkomst genoemde grond voor tussentijdse beëindiging;

·       Gebruiker in surseance van betaling komt te verkeren of Gebruiker failliet wordt verklaard.

3.4       Het eindigen van de Gebruiksovereenkomst leidt nooit tot aansprakelijkheid van Stichting, noch tot een verplichting tot terugbetaling van reeds ontvangen gebruiksvergoedingen, noch tot betaling van enige anders luidende vergoeding.

3.5       Tenzij anders wordt bepaald of overeengekomen heeft Gebruiker niet het recht de Gebruiksovereenkomst (tussentijds) op te zeggen.

3.6       Indien Gebruiker een natuurlijke persoon is en deze komt te overlijden, eindigt de Gebruiksovereenkomst van rechtswege met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin Gebruiker is overleden.

 

4.      Gebruiksvergoeding en betalingsvoorschriften

4        

4.1       Gebruiker verplicht zich de gebruiksvergoeding tijdig en op de overeengekomen of vastgestelde vervaldag te voldoen. Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting.

4.2       Indien de gebruiksvergoeding niet tijdig wordt voldaan, is Gebruiker vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.

4.3       Stichting kan verschillende soorten gebruiksvergoedingen hanteren voor verschillende soorten gebruik, bijvoorbeeld ten aanzien van sport – training, sport – wedstrijd, culturele activiteiten of commerciële activiteiten en voor verschillende tijdstippen van gebruik, bijvoorbeeld overdag, ’s avonds en weekend.

4.4       Stichting heeft het recht om de gebruiksvergoeding jaarlijks met ingang van 1 juli van enig jaar te indexeren maximaal met een percentage gelijk aan de Consumenten Prijs Index (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) reeks ‘alle huishoudens’(peilmaand april). Stichting zal de indexatie tijdig vooraf schriftelijk aan Gebruiker bekend maken.

 

5.      Aansprakelijkheid, kosten en schade; niet nakoming; annulering

5        

5.1       In het geval Gebruiker zijn verplichtingen uit hoofde van de Gebruiksovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt zal Gebruiker, na ter zake door Stichting schriftelijk te zijn aangemaand om alsnog binnen 8 dagen zijn verplichtingen na te komen, in gebreke zijn en zal Stichting gerechtigd zijn de rechtsverhouding te beëindigen, onverminderd de verplichting van Gebruiker tot vergoeding aan Stichting van kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke schade en interesten. In geval van wanbetaling van de gebruiksvergoeding wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf de vervaldatum en bedraagt het minimumbedrag van de buitengerechtelijke kosten 15 % van het openstaande bedrag.

5.2       Gebruiker is jegens Stichting aansprakelijk voor alle schade toegebracht in/aan de accommodatie en/of van de daarin aanwezige (sport)inventaris, tenzij Gebruiker bewijst dat hem, de personen die Gebruiker tot de accommodatie heeft toegelaten en de personen waarvoor Gebruiker aansprakelijk is, ter zake geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.

5.3       Stichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken aan de accommodatie die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de Gebruiksovereenkomst, waardoor Gebruiker niet of niet geheel gebruik kan maken van zijn gebruiksrecht.

5.4       Stichting is niet aansprakelijk voor eventuele (sport)ongevallen of gevolgen van (sport)ongevallen in de accommodatie, noch voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen van Gebruiker, diens leden of personen die onder verantwoordelijkheid van Gebruiker van de accommodatie gebruik maken of van derden die Gebruiker heeft toegelaten. Gebruiker vrijwaart de Stichting voor elke aanspraak van derden dienaangaande.

5.5       Gebruiker dient tegen (de gevolgen van) wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd, hetgeen hij op eerste verzoek van Stichting dient aan te tonen.

5.6       Tenzij anders bepaald kan een boeking door de Gebruiker kosteloos worden geannuleerd tot 4 weken voor aanvang van het betreffende gebruiksmoment. Niet (tijdig) geannuleerde boekingen blijven onverkort in stand.

5.7       Stichting zal Gebruiker in geval van een tijdige annulering voor de betreffende boeking geen gebruiksvergoeding in rekening brengen, dan wel overgaan tot terugbetaling ingeval de gebruiksvergoeding voor die boeking al was voldaan.

5.8       Stichting heeft het recht een boeking met directe ingang geheel of gedeeltelijk te annuleren indien:

·       door herstelwerkzaamheden of anderszins het gebruik van de accommodatie naar het oordeel van Stichting dient te worden nagelaten;

·       de accommodatie tijdelijk voor gebruik wordt gesloten, indien onvermijdelijke en/of geen uitstel gedogende werkzaamheden dit noodzakelijk maken;

·       de accommodatie door enig van buiten komend onheil zodanig wordt beschadigd of wordt verwoest dat herstel binnen redelijke termijn niet kan worden verwacht;

·       sprake is van bijzonde­re evenementen of gebeurtenissen; waar mogelijk zal Stichting met Gebruiker in een zo vroeg mogelijk stadium in over­leg treden;

·       de accommodatie naar mening van de gemeente Dalfsen en/of Stichting ingezet dient te worden bij calamiteiten en crisissituaties; bij een calamiteit of crisissituatie wordt Gebruiker hiervan onverwijld in kennis gesteld;

·       sprake is van een andere in deze algemene voorwaarden dan wel in de Gebruiksovereenkomst of aanvullende voorwaarden (limitatief) genoemde situatie;

·       sprake is van een situatie als omschreven in artikel 3 lid 3.

5.9       Stichting is in de voornoemde gevallen tevens bevoegd om de uitvoering van de activiteiten op basis van het gebruiksrecht van Gebruiker te staken, gestaakt te houden en/of te verbieden.

5.10    Ingeval van een annulering zoals hiervoor in lid 8 bedoeld, is Stichting niet tot meer gehouden dan het aanbieden van een alternatief gebruiksrecht- waarvoor alsdan een nieuwe boeking dient te worden gemaakt – of restitutie van de reeds betaalde gebruiksvergoeding voor het betreffende gebruiksmoment, zulks naar keuze van Stichting. Gebruiker heeft derhalve geen recht op vergoeding van enige door hem en/of derden gemaakte kosten en/of geleden schade.

5.11    Als er gelijktijdig meerder Gebruikers gebruik maken van de ruimte(s) en niet vast te stellen is welke Gebruiker de schade heeft veroorzaakt dan wel welke Gebruiker voor de schade aansprakelijk is, is ieder Gebruiker die gelijktijdig gebruik maakt van de ruimte(s) jegens Stichting hoofdelijk aansprakelijk voor vergoeding van de totale schade.

5.12    Gebruiker is verplicht alle schade direct te melden bij Stichting.

5.13    Gebruiker wordt door het in gebruik nemen van de accommodatie en de daarin aanwezige inventaris (waaronder ook wordt verstaan de sport- en spelattributen en/of speeltoestellen en dergelijke) geacht deze te hebben aanvaard in de toestand waarin deze zich bevinden op het moment van het in gebruik nemen.

 

6.      Gebruik en omvang van de accommodatie/ de ruimte(s)

6        

6.1       De accommodatie zal door Gebruiker uitsluitend gedurende de overeengekomen gebruiksperiode/ het door Stichting verstrekte overzicht/ het geldende bezettingsrooster en overeenkomstig de in de Gebruiksovereenkomst aangegeven bestemming worden gebruikt. Het is Gebruiker niet toegestaan de bestemming van de accommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting te wijzigen.
Het is Gebruiker niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting zijn gebruiksrecht anders te gebruiken dan omschreven in de Gebruiksovereenkomst.

6.2       Het is Gebruiker niet toegestaan de accommodatie zonder schriftelijke toestemming van Stichting geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, anderszins aan derden in gebruik te geven of de geldende gebruikstijden met derden te ruilen.

6.3       Gebruiker is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting veranderingen aan de accommodatie aan te brengen.

6.4       Eventuele kleed-, douche-, scheidsrechters-, EHBO- en massageruimten en horecaruimten behoren tot de accommodatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze ruimten mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn bestemd en mits vallend onder het gebruiksrecht van Gebruiker zoals dat in de schriftelijke Gebruiksovereenkomst is aangegeven.

6.5       Gebruiker heeft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting geen recht op toegang tot of het recht van gebruik van de niet aan hem in gebruik gegeven ruimte(s) van de accommodatie.

6.6       Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting de in de accommodatie van Stichting aanwezige zaken te verwijderen en buiten de accommodatie te gebruiken.

6.7       Het op- en afbouwen, plaatsen en/of verwijderen van sport- en speeltoestellen en materialen in de accommodatie, met uitzondering van de – eventueel aanwezige – opslagruimte(s), dient binnen de overeengekomen gebruikstijden van het gebruiksrecht te gebeuren.

6.8       Gebruiker mag bij het gebruik van de accommodatie geen hinder of overlast veroorzaken. Gebruiker zorgt er voor dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.

6.9       Stichting kan Gebruiker de toegang tot de accommodatie weigeren indien Gebruiker op het moment dat deze de accommodatie in gebruik wenst te nemen (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de Gebruiksovereenkomst heeft voldaan.

 

7.      Verbodsbepalingen en voorschriften van orde

7        

7.1       Het is Gebruiker niet toegestaan op of in de accommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting:

·       etenswaren en dranken of andere goederen te nuttigen of te (doen) verstrekken of te (doen) verkopen of anderszins horeca-activiteiten te verrichten, met uitzondering van de in de accommodatie aanwezige horecaruimte(s);

·       glas- en aardewerk in zijn bezit te hebben, met uitzondering van de in de accommodatie aanwezige horecaruimte(s);

·       eigen zaken, waaronder stands, te (doen) plaatsen;

·       handelingen te (doen) verrichten waardoor milieuverontreiniging optreedt of schade aan de accommodatie kan ontstaan;

·       milieugevaarlijke zaken, waaronder stankverspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare
zaken, te gebruiken en/of in bezit te hebben;

·       (licht-)reclame, (naams-)aanduidingen, borden, aankondigingen en publicaties aan te (doen) brengen;

·       audiovisuele apparatuur, lichtinstallaties, warmwater- en verwarmingsinstallaties, automaten en andere energie verbruikende apparatuur te (doen) plaatsen en te (doen) gebruiken;

·       te roken;

·       soft- en harddrugs te gebruiken en/of in bezit te hebben;

·       zonder geldige reden in of nabij de kleed-, was- en doucheruimte(s) rond te hangen;

·       kleding te dragen of materiaal te gebruiken die schade kan toebrengen aan de accommodatie, de inventaris of zich in de accommodatie bevindende personen;

·       gebruik te maken van de nooduitgangen en/of brandblusvoorzieningen, anders dan in geval
van nood;

·       nooduitgangen, vluchtwegen en brandblusvoorzieningen te blokkeren;

·       rijwielen en andere vervoermiddelen in of op de accommodatie te plaatsen en/of te gebruiken, tenzij het vervoermiddelen van mindervaliden betreft;

·       rijwielen en vervoermiddelen op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen te stallen;

·       huisdieren tot de accommodatie toe te laten, met uitzondering van blindegeleidehonden
of hulphonden van personen met lichamelijke, visuele, auditieve of andere cognitieve beperkingen.

7.2       Stichting kan aan het verlenen van toestemming voor de in onderhavig artikel genoemde activiteiten en handelingen nadere voorwaarden verbinden.

7.3       Stichting is bevoegd de in artikel 7.1 genoemde zaken die zonder toestemming van Stichting in of op de accommodatie aanwezig of voorhanden zijn direct op kosten van Gebruiker te (laten) verwijderen.

 

8.      Huis- en gedragsregels

8        

8.1       Gebruiker is verplicht zich ordelijk te gedragen in de accommodatie en zich bovendien te houden aan de huis- en gedragsregels die door Stichting aan Gebruiker bekend zijn gemaakt door publicatie in de accommodatie (of anderszins).

8.2       Stichting behoudt zich het recht voor om na overleg met Gebruiker deze huis- en gedragsregels aan te vullen dan wel te wijzigen, in welk geval Stichting Gebruiker direct zal voorzien van een afschrift van de gewijzigde huis- en gedragsregels. Door het aangaan van de Gebruiksovereenkomst verklaart Gebruiker in te stemmen met de huis- en gedragsregels.

 

 

9.      Aanwijzingen en voorschriften Stichting, overheidsinstanties en hulpverlenende

          diensten

9        

9.1       Mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van Stichting en/of medewerkers van Stichting en/of in opdracht van Stichting handelende derden en aanwijzingen en voorschriften van overheidsinstanties, nutsbedrijven, de verzekeraar van Stichting, brandweer, politie en overige hulpverlenende diensten met betrekking tot het gebruik en inrichting van de accommodatie en van de (binnen- en buiten)ruimte(s), installaties en voorzieningen van het gebouw of complex waarvan de accommodatie deel uitmaakt dienen te allen tijde onverwijld en stipt te worden opgevolgd.

9.2       Gebruiker zal richtlijnen, voorschriften of aanwijzingen van Stichting, de overheid of andere bevoegde instanties ten aanzien van het (gescheiden) aanbieden van afvalstoffen nauwgezet naleven. Bij niet- of niet volledige nakoming van deze verplichting is Gebruiker aansprakelijk voor de daaruit voor Stichting voortvloeiende financiële, strafrechtelijke en mogelijke andere consequenties.

 

10.     Toezicht

10     

10.1    Gebruiker draagt zorg voor de handhaving van de orde en het toezicht op de naleving van de verplichtingen die ten aanzien van Gebruiker gelden. Voorts ziet Gebruiker er op toe dat uitsluitend toegang wordt verleend tot en gebruik wordt gemaakt van de accommodatie op de overeengekomen tijdstippen door personen, die op basis van het gebruiksrecht en de aard van het gebruik gerechtigd zijn de accommodatie te betreden.

10.2    Gebruiker zorgt ervoor dat genoemd toezicht wordt uitgeoefend door één of meerdere toezichthouders.

10.3    Gebruiker zorgt er voor dat genoemde toezichthouders kennisnemen van de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften (ontruimingsplan) en huis- en gedragsregels.

10.4    Gebruiker en personen die van Gebruiker toestemming hebben van het gebruiksrecht gebruik te maken, worden niet eerder tot de accommodatie toegelaten voordat de toezichthouder aanwezig is.

10.5    Stichting en/of medewerkers van Stichting en/of in opdracht van Stichting handelende derden hebben te allen tijde toegang tot de ruimte(s) teneinde te controleren of de in Gebruiksovereenkomst, op Gebruiker en door of vanwege Gebruiker tot de accommodatie/ de ruimte(s) toegelaten personen rustende verplichtingen worden nageleefd.

 

11.    Sancties niet-naleving gebruiksvoorschriften, verbodsbepalingen, huis- en gedragsregels

          en aanwijzingen

11     

11.1    Voor zover Gebruiker of op de door of vanwege Gebruiker tot de accommodatie toegelaten personen de in de artikelen 6, 7, 8 en 9 genoemde verplichtingen niet naleven, is Stichting bevoegd hen uit de accommodatie te verwijderen en hen de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.

11.2    Gebruiker is verplicht eventuele kosten die voortvloeien uit een schending van de in artikel 6, 7, 8 en 9 genoemde verplichtingen, alsmede eventuele boetes en dwangsommen die Stichting door de in artikel 9 genoemde overheidsinstanties en hulpverlenende diensten worden opgelegd integraal te voldoen.

 

12.    Vergunningen en ontheffingen

12     

12.1    Indien Gebruiker de accommodatie met toestemming van Stichting gebruikt voor evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de op basis van de Gebruiksovereenkomst toegestane activiteiten, is Gebruiker verplicht de kosten voor alle (evenementen)vergunningen en ontheffingen te betalen. Trefkoele+ heeft de afspraak met de gemeente dat Trefkoele+ de aanvraag indient.

B. BEPALINGEN DIE GELDEN VOOR GEBRUIKSRECHTEN VOOR SPORTACTIVITEITEN

 

13a.   Gebruiksrecht sport algemeen

13.1   Tenzij uit deze algemene voorwaarden en/of de Gebruiksovereenkomst volgt dat daarvan wordt afgeweken, maken de volgende diensten, door of namens Stichting uit te voeren, deel uit van het gebruiksrecht:

·       de schoonmaak;

·       voor zover van toepassing: het openen en sluiten van de accommodatie, voor zover Gebruiker geen sleutel heeft;

·       de zorg voor energie, verwarming en (warm) water;

·       het op peil houden van een goede luchtbehandeling, voor zover redelijkerwijs mogelijk in

verband met de klimatologische omstandigheden;

·       het bespeelbaar maken en houden voor zover het betreft sportvloeren;

·       het beheer en toezicht op naleving van de Gebruiksovereenkomst, de huis- en gedragsregels en calamiteitenplan.

13.2   Gebruiker is verplicht de in lid 1 bedoelde diensten van Stichting af te nemen, tenzij  Stichting anders heeft bepaald.

13.3   Indien een Gebruiker een gebruiksrecht heeft verkregen, kan zij (indien mogelijk) tevens gebruik maken van:

·       door Stichting aan te geven (onderdelen van) kleed,- scheids-/juryruimten en tribunes. Het gebruik ervan is vanaf 15 minuten voor aanvang en tot 30 minuten na beëindiging van het gebruiksmoment toegestaan. Kleed- en scheidsruimten zijn uitsluitend bestemd voor omkleden en douche;

·       de EHBO-/massageruimte (voor zover aanwezig). Gebruiker kan van deze ruimten gebruikmaken overeenkomstig de bestemming ervan. Gebruik in het kader van EHBO heeft altijd voorrang op gebruik in het kader van massage. De ruimte dient na gebruik in goede staat te worden achtergelaten;

·       deze ruimte dienen na gebruik in goede staat en bezemschoon te worden achtergelaten. Oplevering is gebruiksgereed.

13.4   Voor het gebruik van scheids-/juryruimten geldt het volgende:

a.  Gebruiker dient zich bij aankomst en vertrek te melden bij de dienstdoende medewerker van Stichting dan wel een door Stichting goedgekeurde vertegenwoordiger van Gebruiker;

b.  de ruimte dient na gebruik in goede staat en bezemschoon te worden achtergelaten; de eventuele flap-over en de wandborden dienen leeg en schoon te zijn;

c.  serviesgoed dient teruggebracht te worden naar de aanwezige horecavoorziening.

13.5   Geen onderdeel van het gebruiksrecht is het gebruik van klein sport- en spelmateriaal en verbruiksartikelen, zoals rackets en ballen. Gebruiker dient hiervoor zelf zorg te dragen;

13.6   Stichting levert de ruimte(s) telkens gebruiksgereed op aan Gebruiker, echter zonder het aanbrengen van de benodigde sport- en spelattributen en/of speeltoestellen en dergelijke. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient Gebruiker zelf zorg te dragen voor het opbouwen, verwijderen en weer opbergen van de gebruikte attributen. Deze dienen te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen in de accommodatie.

13.7   De warming-up en de cooling-down dienen binnen de voor Gebruiker geldende gebruiksmo-ment(en) te gebeuren.

13.8   Indien de Gebruiker afwijkingen constateert in de waterkwaliteit, luchtkwaliteit, ventilatie, elektrische installaties, overige zaken, zoals bijvoorbeeld chloorgas, dient men de accommodatie direct te verlaten en Stichting direct te informeren.

13.9   Indien er een akoestisch alarm in werking is, mag de accommodatie niet betreden worden.

13.10 De seizoenen en gebruikstijden worden vastgesteld door Stichting. Uitgangspunt daarbij is een seizoen dat start op 1 augustus en eindigt op 31 juli in het jaar daaropvolgende

 

13b.   Gebruiksrecht binnensport

13.11 Het gebruiksrecht voor binnensport in de accommodatie kan betrekking hebben op sportactiviteiten in (een gedeelte van):

·       sporthal (hal 1/hal 2);

·       multifunctionele zaal/dojo.

13.12 Het gebruiksrecht omvat niet de bediening van geluid-, licht- en overige technische installaties. Die bediening is voorbehouden aan medewerkers van Stichting dan wel een door Stichting aangewezen contactpersoon van Gebruiker.

13.13 Gebruiker is gehouden na elk gebruiksmoment de accommodatie bezemschoon achter te laten.

13.14 Het gebruik van scheidingswanden dient in voorkomende gevallen plaats te vinden op de door Stichting voorgeschreven wijze.

13.15 In geval van wedstrijden in competitieverband, waarbij ook publiek aanwezig is, draagt de beheerder vanwege Stichting zorg voor het openen en sluiten van de accommodatie.

13.16 Voor het uitnodigen van pers of media in de accommodatie dient Gebruiker eerst vooraf toestemming te vragen aan Stichting.

 

13c.   Vloeren

13.17 Vanwege de kwetsbaarheid van vloeren is het Gebruiker van de accommodatie, ongeacht de aard van de activiteiten, niet toegestaan om:

a.  de vloer anders te betreden dan op blote voeten of sportschoenen;    

b.  sport- of trainingsschoenen met zolen te gebruiken die strepen achterlaten op de vloer of die buiten zijn gedragen;

c.  op de vloer te eten en/of te drinken;

d.  hars te gebruiken.

13.18 In geval van gebruik van de vloer anders dan voor sport dient hierover vooraf door Gebruiker met Stichting te worden overlegd. Ander gebruik is slechts toegestaan dan na voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming van Stichting. Daarbij kan Stichting het nemen van extra maatregelen (zoals het afdekken van de vloer) aan Gebruiker opleggen.

 

13d.  Sport- en spelattributen

13.19 Het gebruik van toestellen voor (school)gymnastiek en turnen door Gebruiker is uitsluitend toegestaan onder leiding van een persoon, die een daartoe vereiste opleidingsbevoegdheid bezit. Deze bevoegdheid moet op eerste verzoek van Stichting worden getoond.

13.20 Voor schade als gevolg van het niet opbergen van materialen en toestellen is Gebruiker jegens Stichting aansprakelijk.

 

13e.   Gebruikstijden

13.21 Waar mogelijk vindt tussen de seizoenen/gebruikstijden door of namens Stichting onderhoud plaats.

13.22 Er geldt een minimum gebruiksmoment van 1 uur.

          Voor de sporthal geldt bovendien voor gebruik in het weekend een minimum gebruiksmoment van 2 uur of een veelvoud daarvan.

 

13f.   Gebruiksovereenkomst met een seizoengebruiker (maximaal 1 seizoen/ jaar)

13.24 Indien sprake is van gebruik van ruimte(s) met betrekking tot een seizoen, wordt de Gebruiker tevens ‘seizoensgebruiker’ genoemd. Een Gebruiksovereenkomst met een seizoengebruiker is een Gebruiksovereenkomst voor boekingen gedurende de periode van 1 seizoen (maximaal 1 jaar).

13.25 De Gebruiksovereenkomst tussen Stichting en een seizoengebruiker wordt aangegaan voor de duur van maximaal 1 seizoen. De Gebruiksovereenkomst dient telkens opnieuw te worden aangegaan voor een nieuw seizoen, er is niet sprake van een verlenging van rechtswege. De Gebruiksovereenkomst van een seizoengebruiker eindigt derhalve na het verstrijken van het laatste gebruiksmoment in het betreffende seizoen.

 

13g. Aanvraag, reservering, boeking bij seizoengebruik

13.27 Voorafgaand aan het nieuwe seizoen verstrekt Stichting aan elke seizoengebruiker een overzicht met de vastgestelde capaciteit behoefte voor wedstrijden voor het daarop volgende seizoen (‘seizoen+1’), alsmede een aanvraagformulier voor capaciteit voor wedstrijden en trainingen. Een door de seizoengebruiker ingevuld en tijdig ingestuurde aanvraag voor wedstrijd- en trainingscapaciteit gebruikt Stichting – met inachtneming van hetgeen daarover in het navolgende is bepaald – als uitgangspunt om voor zowel wedstrijden als trainingen een reservering en, indien van toepassing, een boeking vast te leggen voor ‘seizoen+1’. Op aanvragen, reserveringen en boekingen als vorenbedoeld is het bepaalde in artikel 2 onverkort van toepassing. Boekingen voor wedstrijden en trainingen worden – ingeval van een lopende Gebruiksovereenkomst – vastgelegd als een allonge op die Gebruiksovereenkomst.

13.28 Reserveringen en boekingen voor wedstrijdcapaciteit worden vastgelegd voor een aantal eenheden wedstrijdcapaciteit, waarbij het aantal uren dat een eenheid omvat afhankelijk is van de maximale belastbaarheid van de betreffende deel van de accommodatie (veelal een sportzaal of sporthal). Trainingscapaciteit wordt per uur vastgelegd. Het feitelijke gebruik ziet normaliter op sportzalen.

13.29 Boekingen van een seizoengebruiker hebben een looptijd van telkens één (1) geheel seizoen en kunnen niet anders dan op basis van deze algemene voorwaarden (of nadere schriftelijke afspraken) (tussentijds) worden geannuleerd.

13.30 Indien een seizoengebruiker niet of niet tijdig een aanvraag indient, geldt als uitgangspunt – maar nadrukkelijk niet als verplichting – dat Stichting voor seizoen+1 een reservering voor wedstrijd- en trainingscapaciteit vastlegt op basis van de capaciteit van het aan het daaraan voorafgaande seizoen.

13.31 Indien de door seizoengebruiker aangevraagde capaciteit of de door Stichting op grond van lid 28 vast te leggen capaciteit niet onverkort kan worden gereserveerd, treedt Stichting met de seizoengebruiker in overleg. Leidt dit overleg niet tot overeenstemming dan legt de Stichting voor ‘seizoen+1’ een boeking vast op basis van de capaciteit zoals die gold voor het daaraan voorafgaande seizoen.

 

13h.  Inroostering sportcapaciteit; bezettingsrooster

13.32 Aan de hand van de capaciteit behoefte voor wedstrijden en trainingen van een seizoengebruiker, zoals deze door Stichting is vastgelegd, verdelen de seizoengebruikers van de betreffende accommodatie voorafgaande aan het volgende seizoen (‘seizoen+1’) de gebruiksmomenten en velden met bijbehorende kleedruimten e.d. Dit geschiedt op basis van een bezettingsrooster dat seizoengebruikers per seizoen en per (sport)onderdeel van de accommodatie zelf, in onderling overleg overeenkomen en dat vervolgens door Stichting wordt goed- of afgekeurd.

13.33 Indien de betrokken seizoengebruikers niet tot overeenstemming kunnen komen over het bezettingsrooster en/of Stichting het bezettingsrooster afkeurt en/of als Stichting in voorkomende gevallen ook andere Gebruikers dan de seizoengebruikers wenst te betrekken in het bezettingsrooster, is Stichting bevoegd het bezettingsrooster zelf vast te stellen, welke indeling alsdan voor alle betrokkenen bindend is

 

14.    Veiligheid en calamiteiten

13     

14     

14.1    Stichting zorgt ervoor dat de accommodatie deugdelijk wordt onderhouden (klein en groot onderhoud) en de accommodatie voldoet aan de voor accommodaties geldende wettelijke voorschriften. Stichting dient er voor te zorgen dat er een calamiteitenplan voor de accommodatie is en stelt Gebruiker op de hoogte van de inhoud van dit plan. In dit calamiteitenplan is aangegeven op welke wijze men met ongevallen en noodsituaties omgaat en wie welke taken en bevoegdheden heeft indien genoemde calamiteiten zich voordoen.

14.2    Stichting dient er voor te zorgen dat er een ontruimingsplan is waarin wordt aangegeven op welke wijze de accommodatie dient te worden ontruimd indien zich calamiteiten voordoen en welke vluchtroutes in dat geval dienen te worden gebruikt.

14.3    Stichting zorgt ervoor dat er een calamiteitenlogboek in de accommodatie aanwezig is. In genoemd calamiteitenlogboek worden ongevallen en noodsituaties alsmede schade aan de accommodatie en/of de in de accommodatie aanwezige inventaris, door Gebruiker geregistreerd.

14.4    Gebruiker is verplicht het calamiteitenplan en het ontruimingsplan toe te passen indien zich calamiteiten voordoen en genoemde calamiteiten in het calamiteitenlogboek te registreren.

14.5    Gebruiker is verplicht deel te nemen aan ontruimingsoefeningen.

14.6    Stichting is te allen tijde bevoegd de activiteiten in de accommodatie te onderbreken indien dit naar zijn oordeel voor de veiligheid van de Gebruikers van de accommodatie c.q. deelnemers aan de betreffende activiteiten noodzakelijk is.

14.7    Stichting draagt zorg voor de aanwezigheid van EHBO-materialen die zijn toegerust op het reguliere gebruik van de accommodatie. Gebruiker draagt zorg voor het juiste gebruik ervan en voor aanvulling van gebruikte EHBO-materialen.

 

15.     Hygiëne

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

15.1    Na elk gebruik draagt Gebruiker zorg voor het dichtdraaien van de waterkranen en het doorspoelen van de toiletten en het droogtrekken van de doucheruimte(s) en het bezemschoon achterlaten van de sport-en kleedruimte(s) in geval van gebruik ten behoeve van sportactiviteiten.

15.2    Gebruiker meldt hygiënisch niet verantwoorde situaties aan – de medewerkers van – Stichting.

15.3    Gebruiker voorkomt onnodige vervuiling en ziet toe op het ordelijk gebruik van de accommodatie door de deelnemers aan c.q. bezoekers van de accommodatie.

 

16.     Gebruik

16     

16.1    Na elk gebruik zorgt Gebruiker voor het sluiten van de ramen en deuren van de accommodatie, het uitschakelen van lichtpunten, het sluiten van centrale toegangsdeuren en hekken (afhankelijk van de situatie ter plaatse) en het uitschakelen van water en elektra, technische installaties en het inschakelen van alarminstallaties.

16.2    Eventuele kosten die verbonden zijn aan het niet of onjuist afsluiten van de accommodatie of het niet uitschakelen van lichtpunten, komen voor rekening van Gebruiker.

Dalfsen

d.d. 1 juli 2023